Jewish Families
of Frankfurt am Main

[Home]  [Surname Index]
frankfurt-wappen.gif (1626 bytes)OCHS 

Jesse zum Ochsen d. 1610.
I.	Amschel Jesse Landau zum Ochsen also known as: zum weissen Widder d. 1610. (See LANDAU)
	A.	Amschel Jesse Landau d. 1693.
		1.	Löb Landau also known as: Ochs zum Engel m. Daugher ? Drach, (daughter of Abraham Drach). Löb died 1713.
		2.	Moses Landau zum schwarzen Ting d. 1719.
		3.	Aron Ochs zum fröhlichen Mann d. 1706.
			a.	Amschel Aron Ochs zum Engel.
				(1)	Goldsche m. Amchel L..
				(2)	Jakob Amschel Ochs im Engel m. Reizche Kulp.  Jakob died 1761.
					(a)	Mayer Jacob Ochs d. 1781.
						[1]	Isaak Mayer Ochs b. 1754, d. 1834.
							[A]	Hirsch Isaac Ochs d. 1848.
							[B]	Moses Ochs.
					(b)	Samuel Jakob Ochs im Engel m. Elkel Rothschild.  Samuel died 1799.
						[1]	Amschel Samuel Ochs zur silbernen Kanne m. 1786, Hanna Steinthal.
							[A]	Löb Ludwig Ochs m. 1829, Henriette Rindskopf.  Löb died 1841.  Changed name to Oswalt
							[B]	Samuel Ochs m. (1) 1838, Marianne May, m. (2) 1846, Esther Heine.  Changed name to Oswalt
					(c)	Marx Jacob Ochs zum goldenen Schaaf.
						[1]	Moses Marx Ochs b. 1772, d. 1849.
							[A]	Jakob Ochs b. 1805, d. 1864.
							[B]	Marx Ochs.
							[C]	Abraham Ochs.
							[D]	Lazarus Ochs.
							[E]	Rosine Ochs m. 1836, Enoch Schwarzschild.
			b.	Samuel Aron Ochs d. 1733.
			c.	Löb Aron Ochs d. 1751.
II.	Joseph d. 1663.
 


NEXT

Jewish Families of Frankfurt, Copyright © 1998 by Roger Cibella and David Baron

E-mail to:Roger Cibella