Jewish Families
of Frankfurt am Main

[Home]  [Surname Index]
frankfurt-wappen.gif (1626 bytes)SCHLOSS

Jakob from Nierstein also known as: Nierstein zum Schlüssel.
I.	David zum Schlüssel zum Schloss.
II.	Salomon d. 1635.
	A.	Meier d. 1689.
	B.	Jakob Schloss d. 1626.
		1.	David "Schochet" d. 1625.
		2.	Salomon Schloss d. 1652.
		3.	Moses Schloss d. 1664.
			a.	Nathan Schloss zum Löweneck d. 1712.
				(1)	Moses Schloss d. 1723.
				(2)	Jakob Schloss d. 1742.
				(3)	Marx Nathan Schloss.
		4.	Haium Juda zum Schloss m. Jun 1621, Merga from Lorch.  Haium died 1666.
			a.	Jakob Schloss zum Papagei d. 1713.
				(1)	Michel Jakob zum Loweneck d. 1737.
					(a)	Feist Michel d. 1789.
					(b)	Löb Michel Jakob d. 1758.
				(2)	Feibesch Jakob d. 1735.
					(a)	Löb F. Schloss d. 1755.
					(b)	Jakob F. Schloss d. 1753.
					(c)	Lazarus F. Jakob Schloss d. 1774.
			b.	Salomon Schloss d. 1710.
				(1)	Lazarus Saloman Schloss im Schlüssel d. 1749.
					(a)	Jakob Lazarus zur engen Tür d. 1777.
						[1]	Feist J. im Spiegel b. 1751, d. 1839.
							[A]	David F..
							[B]	Lion Philipp.
						[2]	Löb J. zum goldenen Rössle b. 1754, m. 1791, Esther Munster.  Löb died 1839.
						[3]	Süsskind J. b. 1758, d. 1845.
							[A]	Jakob S. Schloss b. 1791, d. 1850.
					(b)	Amschel Lazarus zur engen Tur d. 1770.
						[1]	Dr. med Feist A. Schloss d. 1792.
							[A]	Tobias F. Schloss d. 1856.
							[B]	Anselm Schloss d. 1850.
						[2]	Herz A. zum Trichter d. 1807.
							[A]	Israel Herz Schloss.
						[3]	Jakob Amschel Schloss zum Rindskopf d. 1800.
					(c)	Michel L. zur roten Schwert d. 1787.
					(d)	Löb L. zum goldenen Hahn d. 1786.
						[1]	Lazarus L. Schloss.
							[A]	Feist L. Schloss b. 1768, d. 1834.
							[B]	David L. Schloss b. 1777, d. 1834.
						[2]	Josef L. zum schwarzen Lowen d. 1785.
				(2)	Michel Salomon d. 1754.
				(3)	Herz S. zum roten Schild d. 1730.
					(a)	Löb Herz d. 1775.
						[1]	Feist Löb im weissen Lamm b. 1751, d. 1840.
				(4)	Jakob Salomon d. 1742.
				(5)	Moses Salomon d. 1757.
					(a)	Amschel M. d. 1764.
					(b)	Löb M. zum wilden Mann d. 1767.
						[1]	Moses Löb zum roten Hut d. 1789.
							[A]	Löb Moses b. 1768, d. 1836.
 
NEXT

Jewish Families of Frankfurt, Copyright © 1998 by Roger Cibella and David Baron

E-mail to:Roger Cibella