Jewish Families
of Frankfurt am Main

[Home] [Surname Index]
frankfurt-wappen.gif (1626 bytes)STIEBEL 2

Abraham Günzburg zum Stiefel.
I.	Selkele d. 1622.
	A.	Abraham d. 1696.
		1.	Selkele Juda d. 1705.
			a.	Hirsch Selkele zur grunen Tur d. 1721.
				(1)	Marx d. 1783.
				(2)	Selkele Hirsch d. 1769.
			b.	Isaak Selkele zur grunen Tur d. 1735.
				(1)	Heyum Isaak Stiebel zur grunen Tur m. Madle Scheyer. Heyum died 1740. Had three additional sons
					(a)	David Heyum Stiebel d. 1791.
					(b)	Daniel Heyum zum bunten Löwen.
						[1]	Isaak D. zum buten Lowen m. Vogel Heinemann.
					(c)	Joseph Heyum Stiebel d. 1783.
						[1]	Heyum Joseph zum Strauss.
							[A]	Lippmann.
							[B]	Beer Heyum.
							[C]	Isaak Heyum.
							[D]	Moses Heyum.
						[2]	Beer Joseph Stiebel b. 1761, m. 1791, Charlotte Lemle. Beer died 1838.
							[A]	Sara Stiebel m. David Feidel.
							[B]	Dr. med Salomon Friedrich Stiebel m. 1818, Rösge Ochs.
						[3]	Seligmann Joseph Stiebel b. 1772, d. 1848.
				(2)	Abraham Isaak Stiebel zur grunen Tur m. Cheiche Schames. Abraham died 18 Jul 1786.
					(a)	Salomon A. Stiebel d. 1772.
					(b)	Joseph A. Stiebel.
						[1]	Seligmann J. zum goldenen Fass b. 1744, m. 1766, Jetta Gans. Seligmann died 1828.
							[A]	Emanuel d. 1814.
							[B]	Meyer d. 1851.
							[C]	Suskind d. 1861.
							[D]	Dr. jur Nathan.
							[E]	Ignatz Siegund b. 1772, d. 1848.
					(c)	Isaak Stiebel.
						[1]	Beer Isaak zum Springbrunnen b. 1773, m. 1814, Amalie Emden. Beer died 1850.
							[A]	Arnold Stiebel d. 1893.
						[2]	Moritz Isaak Stiebel m. 1812, Gella Stiebel.
							[A]	Arnold Stiebel.
							[B]	Seigmund Stiebel.
							[C]	Hermann Steger.
						[3]	Abraham Isaak Stiebel b. 1788, d. 1866.
							[A]	Jakob Abraham Stiebel.
					(d)	Hirsch A. Stiebel b. 1746, m. 1777, Rebecca Haas. Hirsch died 1829.
						[1]	Isaak Hirsch Stiebel b. 1781, m. 1804, Minna Baruch. Isaak died 1826.
							[A]	Franz Isaak Stiebel b. 1809, d. 1854.
							[B]	Julius Stiebel.
							[C]	Ernst Stiebel.
					(e)	Beer zum Springbrunnen m. Mindle Geiger.
					(f)	Seligmann Stiebel.
						[1]	Samuel S. zum goldenen Kette d. 1800.
							[A]	Seligmann S. Stiebel b. 1778, m. 1799, Esther Schloss. Seligmann died 1844.
							[B]	Herz Samuel Stiebel m. 1803, Zerle Lerherte.
						[2]	Isaak S. zum Pfau.
							[A]	Seligmann Isaak Stiebel b. 1774, m. Rechle Schiff. Seligmann died 1854.
							[B]	Gustav Stiebel b. 1779, d. 1864.
							[C]	Hermann Stiebel m. 1815, Sofie Stiebel.
							[D]	Martin Stiebel.
							[E]	Anton Stiebel b. 1791, m. Jetta Stiebel. Anton died 1854.
							[F]	Sofia Stiebel.
		2.	Isaak d. 1709.
II.	Itzig d. 1656.
III.	Rösgen m. 28 Oct 1623, Joseph Aschaffenburg zur grunen Tur.
 
NEXT

Jewish Families of Frankfurt, Copyright © 1998 by Roger Cibella and David Baron

E-mail to:Roger Cibella